Maison

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden L&N Partners voor Partners B.V.

Artikel 1. Algemeen
In de onderhavige algemene voorwaarden (hierna te noemen: de “Algemene Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
L&N: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid L&N Partners voor Partners B.V., tevens handelend onder de naam: L&N Kantoorartikelen, L&N Kantoor- & Projectinrichting, Kantoormeubels.online.

Vestigingsadres: De Trompet 1670, 1967 DB Heemskerk

KvK-nummer 34095505
BTW identificatienummer: NL.8035.08.505.B.01
Koper: degene of de partij met wie L&N een overeenkomst sluit;

Partijen: L&N en de Koper gezamenlijk.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1       De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen L&N en de Koper, met inbegrip van eventuele vervolg- en/of nieuwe overeenkomsten, tenzij Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.
2.2       Indien Partijen beide verwijzen naar hun eigen algemene voorwaarden, dan zijn enkel de Algemene Voorwaarden van L&N van toepassing. L&N wijst de algemene voorwaarden van de Koper uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1       Alle offertes van L&N zijn vrijblijvend, waarbij tussentijdse prijswijzigingen of andere wijzigingen inzake de bestelling zijn voorbehouden.
3.2       Een door L&N verstrekte offerte is slechts geldig voor de daarop vermelde termijn, tenzij L&N schriftelijk uitdrukkelijk anders heeft aangegeven. Bij het ontbreken van een termijn wordt de offerte geacht slechts dertig (30) dagen na datum van die offerte geldig te zijn.
3.3       De overeenkomst tussen L&N en de Koper komt tot stand op het moment dat de Koper het aanbod of de offerte van L&N aanvaardt. Wanneer de aanvaarding van de Koper op wezenlijke punten afwijkt van het aanbod of de offerte van L&N, komt de overeenkomst pas tot stand indien L&N daar schriftelijk uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.
3.4       De Algemene Voorwaarden zijn voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst schriftelijk of via elektronische weg door L&N aan de Koper ter beschikking gesteld, waarbij in het laatstelijk benoemde geval de Koper de mogelijkheid heeft gehad om de Algemene Voorwaarden te kunnen opslaan of uitprinten. Indien de zojuist genoemde terbeschikkingstelling niet mogelijk is, zal L&N op eerste verzoek van de Koper aangeven waar en/of op welke andere wijze de Koper van de Algemene Voorwaarden kan kennisnemen.

Artikel 4. Verplichtingen Koper
4.1       De Koper zal op verzoek van L&N alle inlichtingen en gegevens verstrekken voor zover L&N deze nodig heeft om de overeenkomst naar behoren na te komen.
4.2       De Koper zal zich inspannen om de medewerking te verlenen die nodig is om de overeenkomst naar behoren na te komen alsmede om eventuele overlast die zij kan ondervinden van de werkzaamheden van L&N zo veel mogelijk te beperken.

Artikel 5. Prijs
5.1       Alle door L&N gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s (EUR), exclusief BTW en exclusief leveringskosten en/of montagekosten.
5.2       Speciale aanbiedingen van L&N zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals bij de aanbieding staat vermeld.
5.3       L&N kan op ieder moment haar prijzen aanpassen. Prijswijzigingen hebben geen effect op reeds afgesloten overeenkomsten. Indien een prijs op de website en/of in een offerte of besteloverzicht om wat voor reden dan ook duidelijk te laag en/of verkeerd staat aangegeven heeft L&N het recht deze prijs te wijzigen naar de juiste prijs. L&N hoeft dan niet voor de foutieve prijs te leveren.
5.4       Op verzoek kan aan buitenlandse bedrijven een factuur met 0% btw verstrekt worden. De koper dient bij de bestelling het internationale btw-nummer te verstrekken. Het afleveradres moet overeenkomen met het factuuradres en het opgegeven adres moet overeenkomen met het adres waarop het bedrijf fiscaal geregistreerd is. Indien de gegevens verifieerbaar zijn, kan er zonder btw geleverd worden. De btw dient door de ontvanger van de factuur toegevoegd te worden, overeenkomstig de geldende EU-richtlijn.

Artikel 6. Betaling
6.1       Bestelde artikelen dienen door de Koper voorafgaand aan de bestelling te worden betaald, tenzij L&N schriftelijk uitdrukkelijk anders heeft aangegeven.
6.2       Indien met L&N betaling in termijnen is overeengekomen, dienen de facturen van L&N binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te worden betaald.
6.3       Indien facturen niet binnen de gestelde termijn zijn betaald, behoudt L&N zich het recht voor om na een eerste aanmaning de wettelijke (handels)rente bij de Koper in rekening te brengen, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten die bij niet-consumenten worden gefixeerd op een bedrag ad 15% van de hoofdsom.
6.4       Het is de Koper niet toegestaan om zijn vorderingen op L&N met een schuld aan L&N te verrekenen, tenzij L&N daarmee schriftelijk uitdrukkelijk heeft ingestemd.

Artikel 7. Levering
7.1       Niettegenstaande dat L&N zich inspant om de artikelen op de overeengekomen datum of het overeengekomen tijdstip aan de Koper te leveren, zijn de door L&N gehanteerde leveringstermijn indicatief en in geen geval te beschouwen als fatale termijnen. Indien een wijziging in de omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, kan de leveringsdatum of het tijdstip van levering afwijken van de overeenkomst. Het vorenstaande geldt onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht.
7.2       L&N behoudt zich het recht voor om artikelen in delen te leveren.
7.3 Indien een zending geweigerd wordt, is L&N gerechtigd de gemaakte transportkosten op de koper te verhalen

Artikel 8. Risico-overgang
8.1       Het risico van verlies, beschadiging en/of waardevermindering van de bij L&N bestelde artikelen gaat over op de Koper op het moment van levering. Het feit dat de desbetreffende artikelen nog nader dienen te worden gemonteerd, doet aan het vorenstaande niet af. Indien bij de levering dan wel de montage schade ontstaat, is L&N daarvoor slechts aansprakelijk voor zover dit blijkt uit de Algemene Voorwaarden.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
9.1       L&N behoudt zich de eigendom voor van alle aan de Koper geleverde artikelen zolang de Koper niet volledig heeft voldaan aan diens betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, daaronder mede begrepen: betaling van de koopsom en betaling van mogelijke rente, incassokosten, leveringskosten, montagekosten en vergoedingen.
9.2       De Koper is verplicht om de door L&N onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde artikelen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van L&N te bewaren.
9.3       De Koper is verplicht om L&N onverwijld te berichten indien er derdenbeslag is gelegd op de onder eigendomsvoorbehoud door L&N geleverde artikelen.

Artikel 10. Klachtplicht en vervaltermijn
10.1      De Koper kan op een gebrek in de prestatie geen beroep doen als hij daarover niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij L&N heeft geklaagd. Betreft de Koper een consument dan dient de kennisgeving binnen bekwame tijd na de ontdekking te geschieden, waarbij een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking tijdig is.
10.2      L&N dient door de Koper te worden in staat gesteld om de door de Koper ingediende klachten te controleren.
10.3      Indien de door de Koper ingediende klacht naar het oordeel van L&N juist is en het desbetreffende artikel aan L&N is geretourneerd, zal L&N naar eigen goeddunken aan de Koper het ontbrekende afleveren, het geleverde artikel herstellen, het geleverde artikel vervangen óf een vergoeding betalen tot maximaal de factuurwaarde van het desbetreffende artikel. Betreft de Koper een consument dan is de voornoemde keuze voorbehouden aan de keuze van de Koper, tenzij herstel of vervanging onmogelijk is of niet van L&N kan worden gevergd.

Artikel 11. Bedenktijd
11.1     Betreft de Koper een consument en heeft de Koper één of meerdere artikelen gekocht via de webshop van L&N, dan heeft de Koper gedurende de bedenktijd van veertien (14) dagen het recht om de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden, tenzij uit de wet anders voortvloeit. L&N vergoedt alsdan aan de Koper alle van de Koper ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten maar exclusief de montagekosten. Daarbij behoudt L&N zich het recht voor om het te betalen bedrag te verrekenen met een eventuele waardevermindering die is toe te rekenen aan de Koper.
11.2      De Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het desbetreffende artikel of de desbetreffende artikelen.
11.3      De bedenktijd zoals bedoeld in het voorgaande lid gaat in op:
de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het artikel of de artikelen heeft ontvangen;
de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste artikel heeft ontvangen, indien de Koper in eenzelfde bestelling meerdere artikelen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een artikel bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of
de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste artikel heeft ontvangen voor de overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van artikelen gedurende een bepaalde periode;
11.4     Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met de reeds geleverde artikelen. De Koper zal het artikel slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het artikel vast te stellen. De maatstaf die daarbij wordt gehanteerd, is dat de Koper het artikel enkel mag inspecteren en gebruiken zoals de Koper dat ook in een winkel had mogen doen.
11.5      De Koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van het artikel indien de Koper zich niet houdt aan het voorgaande lid.
11.6      Indien de Koper gebruik maakt het herroepingsrecht zal de Koper het artikel of de artikelen met alle geleverde toebehoren en, voor zover redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan L&N retourneren.
11.7      De koper heeft geen recht van herroeping indien het artikel een op maat gemaakt artikel betreft. Bestellingen bestaan uit tien (10) dezelfde producten en meer, producten met een levertijd van drie (3) weken of meer of duidelijk specifiek voor de Koper is bestemd kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 12. Montage
12.1      L&N bepaalt de wijze waarop een eventuele montage plaatsvindt en welke medewerker(s) de werkzaamheden uitvoert of uitvoeren. Met betrekking tot de dag en het tijdstip van de montage treden Partijen nader in overleg.

Artikel 13. Overmacht
13.1     Indien L&N in verband met overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt gehinderd de overeenkomst (verder) na te komen, is L&N gerechtigd de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Het vorenstaande geldt onverminderd het recht van L&N op betaling door de Koper ten aanzien van de reeds door L&N geleverde artikelen en/of verrichte werkzaamheden. Daarnaast is L&N in het geval van overmacht gerechtigd om de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
13.2     Onder overmacht zoals bedoeld in het voorgaande lid wordt de situatie bedoeld waarbij L&N door een van buitenaf komende omstandigheid die niet aan de schuld van L&N te wijten is, wordt verhinderd om de overeenkomst naar behoren na te komen. Onder een van buitenaf komende omstandigheid wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan: een belemmering door derden, een belemmering in verband met weersomstandigheden, een belemmering in verband met het verlies of een beschadiging van de door L&N geleverde artikelen bij het transport daarvan, een belemmering in verband met een niet of niet tijdige levering van artikelen door leveranciers van L&N, een belemmering in verband met brand, storingen en ongevallen in het bedrijf, en een belemmering in de middelen van vervoer van L&N of een door L&N aangewezen vervoerder.

Artikel 14. Ontbinding en opschorting
14.1      Wanneer de Koper is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst heeft L&N zonder rechterlijke tussenkomst te allen tijde het recht de overeenkomst te ontbinden. L&N heeft daarnaast het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:
het faillissement van Koper wordt aangevraagd of de Koper in staat van faillissement wordt verklaard;
de Koper surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt;
op de Koper de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
er beslag op of onder (een deel van) het vermogen van de Koper wordt gelegd;
de Koper komt te overlijden;
de Koper onder curatele wordt gesteld;
L&N door overmacht niet meer in staat is om de overeenkomst naar behoren uit te voeren, een en ander zoals bedoeld in het vorige artikel.
14.2      Wanneer de Koper is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst heeft L&N te allen tijde het recht om haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. In dat geval behoudt L&N haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
15.1      Behoudens opzet en grove schuld, is L&N ten aanzien van niet-consumenten op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van de door L&N geleverde artikelen, door tekortkomingen van L&N in de nakoming van de overeenkomst of doordat L&N enige andere verplichtingen jegens de Koper heeft geschonden.
15.2     Mocht L&N ondanks het voorgaande lid toch aansprakelijk worden geacht, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade van de Koper en tot vergoeding van maximaal het desbetreffende factuurbedrag, exclusief BTW. L&N is in dat geval dus niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval wordt verstaan: gevolgschade, vertragingsschade, aanvullende schade of gederfde winst.
15.3     Betreft de Koper een consument dan is L&N, voor zover uit de wet niet anders blijkt, enkel aansprakelijk voor schade die is ontstaan wegens een aan L&N toerekenbare tekortkoming of voor schade die is ontstaan door opzet of grove schuld van L&N.

Artikel 16. Garantie
16.1      Indien niet anders staat vermeld, geldt voor alle door L&N geleverde artikelen die een of meerdere gebreken vertonen een garantietermijn van één (1) jaar. De garantie omvat de mogelijkheid om gedurende de voornoemde termijn het desbetreffende artikel op vertoon van het aankoopbewijs, naar het oordeel van L&N, door L&N te laten vervangen of herstellen. Alle eventueel vervangen onderdelen worden daarbij eigendom van L&N.
16.2      De garantie vervalt indien de gebreken in het geleverde artikel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van handelingen van de Koper.
16.3      De garantie geldt niet gedurende de periode dat de Koper niet, niet geheel dan wel niet tijdig zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen.
16.4     L&N verschaft geen garantie voor alle door L&N geleverde tweedehands c.q. gebruikte artikelen.

Artikel 17. Overig

17.1     De Koper is niet gerechtigd om diens rechten of verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van L&N. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW.
17.2      Indien één of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de andere bepalingen in de Algemene Voorwaarden evenwel volledig van toepassing.
17.3      Wijzigingen en aanvullingen van de overeenkomst zijn slechts dan rechtsgeldig indien Partijen daarmee schriftelijk uitdrukkelijk hebben ingestemd.

Artikel 18. Toepasselijk recht en forumkeuze
18.1      Op alle tussen L&N en de Koper gesloten overeenkomsten en eventueel daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

18.2      Bij eventuele geschillen tussen L&N en de Koper is uitsluitend de rechtbank Noord-Holland bevoegd.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 december 2020
Eerdere versies van de Algemene Voorwaarden vervallen bij deze.


Je kunt onze Algemene Voorwaarden ook downloaden: ALGEMENE VOORWAARDEN L&N Partners voor Partners